BIZinZicht – de BIZ evaluatiemonitor

De monitoringtool die evalueert, toetst, ondersteunt en structuur geeft aan een BedrijvenInvesteringsZone

Met een BIZ willen ondernemers en eigenaren de kwaliteit van hun winkelgebied of bedrijventerrein verbeteren. In BIZ-plannen staan doelen geformuleerd zoals meer omzet, een langer verblijf en een aantrekkelijke, veilige omgeving. Ambities die moeten leiden tot een betere concurrentiepositie. In de praktijk blijkt het lastig behaalde resultaten aan te tonen, tevens noodzakelijk voor een gedragen vervolgplan. Daarbij poppen de volgende vragen op:

 • • Hoe kunnen doelstellingen worden gemeten?
 • • Hoe worden de voortgang en het resultaat gemonitord?
 • • Hoe kan op basis van data worden bijgestuurd?
 • • Hoe kan een BIZ voldoen aan de wettelijke verplichte vijfjaarlijkse evaluatie?

BIZinZICHT is het antwoord van DZP

In nauwe samenwerking met BIZ-besturen, ondernemers en gemeenten heeft DZP deze praktische tool ontwikkeld om een BIZ te ondersteunen, handvatten te bieden en te helpen de gestelde ambities te realiseren. BIZinZICHT is een resultaatgerichte tool voor het BIZ-bestuur (en werkgroepen) om op een objectieve manier resultaten te monitoren. Resultaten uit de monitor kunnen worden ingezet als nieuwe doelstelling bij een volgend plan van aanpak. Zo worden doelstellingen behaald en kunnen de komende vijfjaar worden gemonitord, bijgestuurd of aangepast.

Beter nog: BIZinZICHT leidt tot professionalisering, overzicht en concreet resultaat!


Versterking samenwerking en professionalisering

Het inrichten van een evaluatieproces en het monitoren daarvan door ons team van specialisten laat zien welke resultaten de BIZ behaalt. Deze professionaliseringsslag biedt ook voordelen bij de publiek-private samenwerking. Niet onbelangrijk, bij een gesprekspartner zoals de gemeente, die graag samenwerkt met een professionele, data gestuurde BIZ.


Naar een duidelijke toekomst

Het onafhankelijke en objectieve karakter van de BIZ evaluatiemonitor™ maakt het voor lokale partijen mogelijk om zich gezamenlijk in te zetten voor een attractieve, gezonde toekomst van het (winkel)gebied. De resultaten uit de monitor bieden een meerwaarde en ondersteuning om leden, partners en stakeholders te informeren over het nut van een BIZ, voor nu en in de toekomst.


BIZinZICHT – evaluatie monitor

 1. Biedt sturing op geformuleerde ambities.
 2. Maakt doelen meetbaar en bespreekbaar.
 3. Vormt de basis voor (toekomstige) BIZ-activiteiten.
 4. Laat de toegevoegde waarde van inspanningen direct zien.
 5. Geeft structuur en maakt professionalisering mogelijk.
 6. Levert onafhankelijke, objectieve resultaten op.
 7. Wordt in een benchmark vergeleken met soortgelijke gebieden.
 8. Toetst of de werkwijze nog in overeenstemming is met de verplichte protocollen.
 9. Sluit naadloos aan bij de wettelijk verplichte vijfjaarlijkse BIZ-evaluatie.
 10. Overtuigt ondernemers en/of vastgoedeigenaren van het nut en de noodzaak van een BIZ, voor nu en in de toekomst.

Werkwijze

Binnen drie maanden wordt door DZP inzichtelijk gemaakt op welke manier de activiteiten van de BIZ een toegevoegde waarde hebben gehad. Kort gezegd: “Hoe staan de ambities ervoor?”

De evaluatiemonitor wordt o.a. gevoed met de onderstaande indicatoren:

 1. Beschikbare data van Google Traffic Information, 4-5G en WIFI.
 2. Passantenstromen en parkeerdata.
 3. Loyaliteitssystemen.
 4. Kassagegevens (geanonimiseerd).
 5. Interviews met stakeholders.
 6. Studie van beschikbare documenten.
 7. Vragenlijst voor (potentiele) bezoekers.
 8. Beoordeling van interne procedures in relatie tot de wettelijke eisen.

Resultaat en advies

De monitor, voorzien van advies, praktische handvatten en aanbevelingen wordt aangeboden inclusief een overzichtelijke infographic. Vanzelfsprekend presenteert DZP de bevindingen eerst aan haar opdrachtgever. Naar wens geven wij (gerichte) uitleg aan de resultaten in een bredere setting. Vanzelfsprekend levert DZP voor elke BIZ specifiek maatwerk.

CONTACT