Weer Thuis

Actieprogramma om een impuls te geven aan zelfstandig wonen.

Een eigen plek vinden in de samenleving. Dat is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Naar schatting verblijven nog steeds zo’n 16.000 mensen in de opvang of beschermd wonen, terwijl ze eigenlijk toe zijn aan zelfstandig wonen.   

Het betrekken van een eigen woning is een mooie eerste stap richting zelfstandigheid, het vinden van een baan en het oppakken van je leven. Nederland kampt echter met een groot tekort aan geschikte en betaalbare woningen die tevens passende randvoorwaarden op gebied van zorg en ondersteuning bieden. 

Hoe helpen we deze doelgroep bij het terugvinden van hun plek in de samenleving? Hoe bieden we goede begeleiding? De buren willen ook prettig blijven wonen. Dit zijn vragen die medewerkers van woningcorporaties, gemeenten en zorg-opvanginstellingen zichzelf dagelijks stellen. Toch kunnen deze partijen elkaar in de praktijk niet altijd vinden.  

Naar aanleiding van deze opgave ontstond het actieprogramma Weer Thuis! Een initiatief ontwikkeld door en in eerste instantie gefinancierd door het VNG, Leger des Heils, Aedes, Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ NL. Weer Thuis! biedt ondersteuning aan bestuurders van gemeenten, corporaties en opvang- en zorginstellingen die een impuls willen geven aan de uitstroom uit opvang en beschermd wonen. DZP-er Erwin startte twee jaar geleden als landelijk projectleider van het actieprogramma Weer Thuis! 

In deze verbindende rol maakt DZP partijen bewust van hoe zij de regionale samenwerking kunnen verbeteren. Zo wordt informatie-uitwisseling tussen de partijen gestimuleerd en worden er betere afspraken met elkaar gemaakt. Per regio zorgt DZP dat er een analyse, collectieve visie en plan van aanpak tot stand komt. Naast het bestuurlijk borgen van de officiële taken, biedt DZP tevens begeleiding bij de uitvoer van het plan van aanpak, het vormgeven van procesafspraken en de communicatie met de stuurgroep. Aan het eind van het traject stelt DZP een uitstroom-document op, wat de behaalde resultaten inzichtelijk maakt.

Inmiddels hebben acht regio’s het programma Weer Thuis! met positieve resultaten afgerond. Deze succesvolle uitkomst heeft ertoe geleid dat het programma is voortgezet met de ministeries van BZK en VWS als nieuwe opdrachtgevers. Vanaf januari 2019 is Weer Thuis! onderdeel van de  Meerjarenagenda ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’  van het kabinet-Rutte III en worden tien nieuwe regio’s ondersteund door het projectteam vanuit DZP.

voor meer info:

MEER DZP PROJECTEN

DZP PROJECT NIEUWS

WE WERKEN SAMEN MET